વેદ ચાર છે

  1. ઋગ્વેદ
  2. યજુર્વેદ
  3. સામવેદ
  4. અથર્વવેદ

વૈદિક સાહિત્યની છ શાખાઓ ને વેદાંગ કહેવાય.

  1. છન્દશાસ્ત્ર
  2. નિરુકત
  3. કલ્પસૂત્ર
  4. શિક્ષા
  5. વ્યાકરણ
  6. જ્યોતિષ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s