અવિપત્તિકર ચૂર્ણ


દ્રવ્યો } નસોતર ૫૦ ગ્રામ ,નાગરમોથ .ત્રિફલા ,વાવડીંગ , સૂંઠ, એલચી ,મરી ,પીપર ,તમાલપત્ર એક એક ગ્રામ ,લવિંગ ૧૦ ગ્રામ અને સાકર ૫ ગ્રામ ,બધા દ્રવ્યો ભેગા કરી બારીક વાટી લેવા અને વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું.

અનુપાન } દ્રાક્ષનું પાણી અથવા સાદા પાણી સાથે લેવું

કયા રોગ પર } હરસ –મસા ,સ્ત્રીઓને પાણી પડવું ,પથરી , અમ્લપિત્ત વગેરમાં ઉપયોગી છે .