વિશ્વની સૌથી મોંઘી 5000 ડોલરની “ફ્લુઅર બર્ગર” 5000 ડોલરના પ્રાઇઝ ટેગ સાથે લાસ વેગાસમાં સર્વ કરવામાં આવે છે.


હ્યુબર્ટ કેલર નામના શેફે લાસ વેગાસમાં ફ્લુઅર નામના બ્રાન્ડેડ રેસ્ટોરન્ટમાં વિશ્વની સૌથી મોંઘી  બર્ગર ક્રિએટ કરી છે.

ફલુઅર બર્ગરમાં વગાયુ બીફ, ફોઇ ગ્રાસ બર્ગર પેટીસ, બ્લેક ટ્રફલ સોસ, બ્રોચ ટ્રફલ બન સાથે સર્વ કરાય છે.

ફ્લુઅર બર્ગર 1995 ચાટોઉ પેટ્રુસ બોર્ડેક્સની 2,500 ડોલરની વાઇન બોટલ સાથે સર્વ કરાય છે. વાઇન કિંમતી ગ્લાસમાં સર્વ કરાય છે અને કસ્ટમર આ કિંમતી ગ્લાસ ફુડ પત્યા પછી ઘરે પણ લઇ જઇ શકે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s