માનવ શરીર રચના


 1. આપણા શરીરમાં કાર્બન ,હાઈડ્રોજન , ઓક્સિજન , નાઈટ્રોજન , ફોસ્ફરસ , કેલ્શયમ અને લોખંડનું બનેલું છે .
 2. આપણા શરીરમાં ૬૦ થી ૭૦ % જેટલું પાણી હોય છે.
 3. પાચન ,શ્વસન , રુધિરાભિસરણ ,ઉત્સર્ગ અને પ્રજનન એ પાંચ આપણા શરીરની મુખ્ય ક્રિયાઓ છે .
 4. આપણા શરીરની નસો ની કુલ લંબાઈ આશરે ૯૬,૫૪૦ કિ.મી જેટલી હોય છે.
 5. આપણા શરીરનો મુખ્ય એકમ કોષ છે.

 1. આપણા શરીરમાં કુલ ૨૧૩ હાડકાં હોય છે.
 2. આપણા શરીરનું સરેરાશ  ઉષ્ણતામાન ૩૭ ‘ સે .જેટલું નોધાયું છે.
 3. આપણા શરીરમાં શ્વસોરછવાસની ક્રિયા દર મીનીટે ૧૬ થી ૧૯ વખત થાય છે .
 4. આપણા શરીરમાં ૯૦૦૦ જેટલી સ્વાદ કલિકાઓ હોય છે.
 5. આપણા શરીરમાં એક ચોરસ ઈંચે ૧૦,૦૦૦ કેશ્વાહીનીઓ હોય છે .
 6. આપણા શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ ૭ % છે.લગભગ ૧૨ શેર લોહી હોય છે.
 7. આપણા શરીરમાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ સ્નાયુઓ હોય છે.
 8. શરીરનો મોટો અવયવ યકૃત છે.
 9. પુખ્ત માણસ ના મગજનું વજન ૧૪૦૦ ગ્રામ જેટલું હોય છે .
 10. પ્રજનન માટે પુરષમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને સ્ત્રીઓમાં ઇસ્ટરોજન હોય છે.