વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ


@rppatel1in’s Tweet: ચાલો #વિશ્વ_પર્યાવરણ_દિવસ પર પર્યાવરણ સાથે દોસ્તી કરીએ 

#WorldEnvironmentDay https://t.co/7AhemXu64Hhttps://twitter.com/rppatel1in/status/871697887557820419?s=09

Advertisements

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ


#વિશ્વ_પર્યાવરણ_દિવસ પર વિચારજો પર્યાવરણે આપણને ઘણુંબધું આપ્યુ અને આપણે પર્યાવરણ માટે શું કર્યું? 

#WorldEnvironmentDay 


tps://t.co/SoZMOprQk4