મોદીજી કે મનકી બાત 


@AhmedabadAMC અમદાવાદ મુનિસપાટલી ને કયારે સમજાશે કે વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ બની શકે, પીરાણા માં કચરાનો પર્વત બનાવીને શું કરશો? 

#MannKiBaat 

Advertisements