સુવિચાર


લગા સકો તો બાગ લગાઓ ,

આગ લગાના છોડ દો .

જલા સકો તો દિયા જલાઓ ,

દિલ જલાના છોડ દો .

પિલા સકો તો દૂધ પિલાઓ ,

વિષ પિલાના છોડ દો .

બિછા સકો તો ફુલ બિછાઓ ,

શુળ બિછાના છોડ દો .

સ્ત્રોત: ફોર્વર્ડેડ ઈમેલ