મા દુર્ગા ધ્યાન


ૐ કાલા ભ્રાભા કટા ક્ષેરરિકુલ 

ભયદા મૌલિબં વ્રન્દુરેખાં .

શંખ ચક્ર કૃપાણ ત્રિશખમપિ

કરૈ રુદ્રહનિર્ત ત્રિનેત્રામ્

સિંહં સ્કન્ધાધિ રૂઢાં ત્રિભુવનમ્ ખીલં

તેજ સા પૂશ્યન્તીમ

ધ્યાયેન દુર્ગા જ્યાખ્યાં

ત્રિદશ પરિવૃતાં સેવિતાં સિદ્ધધિકામૈ .

ભાવાર્થ } કાળા વાદળોની સમાન શરીરની જેની ક્રાંતિ છે . કટાક્ષ માત્રથી શત્રુકુળને ભય પમાડે છે . બાંધેલા કેશની મધ્યે મસ્તક ઉપર ચન્દ્રમા શોભી રહેલ છે . શંખ , ચક્ર ,કૃપાણ , ત્રિશુળ , હાથમાં ધારણ કરેલ છે . એવા ત્રણ નેત્રવાળા સિંહ ઉપર આરૂઢ થયેલાં અને ત્રણે લોકને પોતાના તેજથી પૂર્ણ કરનારાં જ્યાં દુર્ગાનું ધ્યાન કરું છુ . કે જેમને ઇન્દ્રાદિ દેવતા પોતાની કામનાઓની સિદ્ધિને માટે પૂજે છે .