11 . શબ્દસર – વાર્ષિક લવાજમ – ૧૫૦ રૂ.
સમર્પણ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ , સેક્ટર – ૮ , ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૦૮ .
ફોન  નંબર – ૦૭૯ – ૨૩૨૩૨૩૬૧

12 . શંખનાદ – વાર્ષિક લવાજમ – ૨૫૦ રૂ.
શંખનાદ  પબ્લિકેશન , ૧૦૬ – વર્ધમાન કોમ્પલેક્ષ , કોલેજ રોડ , ડીસા , બનાસકાંઠા – ૩૮૫૫૩૫ . મોબાઈલ નંબર – ૦ ૯૮૨૫૩ ૩૫૯૬૦

13 .ઉદ્દેશ – વાર્ષિક લવાજમ – ૨૦૦ રૂ.
ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન , c/ o પ્રબોધ ર જોશી , screne , સેક્ટર બી – ૨૭ , સ્ટરલિંગ સીટી ,બોપલ , અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૮


14 . સંશોધન – વાર્ષિક લવાજમ – ૨૦૦ રૂ.
ડૉ હસમુખ વ્યાસ , શ્રી ખંભલાવ , મહેંદી વાડી , જમનાવડ રોડ , ધોરાજી – ૩૬૦૪૧૦ .
ફોન નંબર – ૦૨૮૨૪ – ૨૨૨૭૮૦


15 . એતદ્ – વાર્ષિક લવાજમ – ૨૦૦ રૂ.
A – ૪૦૩ , પારસનાથ , સુધા પાર્ક , શાંતિ પથ , ઘાટકોપર , મુંબઈ – ૪૦૦૦૭૭


16 .બુદ્ધિ પ્રકાશ –
વાર્ષિક લવાજમ – ૧૦૦ રૂ.
C/O શ્રી હ . કા આર્ટસ કોલેજ , આશ્રમ રોડ , અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯


17 . નવચેતન –
વાર્ષિક લવાજમ – ૨૫૦ રૂ.
૧ – એ , નારાયણ નગર સોસાયટી , જયભિખ્ખુ માર્ગ , પાલડી , અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭ .
ફોન નંબર – ૦૭૯ – ૨૬૬૦૦૯૫૯ http://kusumprakashan.in/

18 . સુગણિતમ્ – વાર્ષિક લવાજમ – ૮૦ રૂ.
૩૯ , સનરાઈઝ ટેનામેન્ટસ , ડ્રાઈવઇન રોડ , અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૪ .
ફોન નંબર – ૦૭૯ – ૨૬૮૫૧૬૪૩


19 . તથાપિ –
વાર્ષિક લવાજમ – ૩૦૦ રૂ.
એ – ૯ , પાશ્વ પાર્ક , રાણેશ્વર મંદિર પાછળ , વાસણા રોડ , વડોદરા – ૩૯૦૦૧૨ .
ફોન નંબર – ૦૨૬૫ – ૨૨૫૨૨૧૧


20 . ઓળખ –
વાર્ષિક લવાજમ – ૩૦૦ રૂ.
રન્નાદે પ્રકાશન , ૫૮ / ૨ બીજો માળ , જૈન દેરાસર સામે , ગાંધી રોડ , અમદાવાદ.

સામયિકમાં લવાજમ મોકલવા , સૂચન કે પ્રતિભાવ મોકલવા , નવી રચનાઓ , જાણકારીઓ માટે સામયિકના વધુ સરનામાઓ જાણવા માટે બીજી પોસ્ટની થોડી રાહ જુઓ .

Advertisements

4 thoughts on “સાહિત્ય રસિકો માટેની પ્રથમ પસંદગી એટલે સામયિક – ભાગ ૪

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s