જો તું સ્વતંત્ર હોય તો સંસાર સમાગમે તારા આજના દિવસના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડ :

  1. ૧ પ્રહર – ભક્તિકર્તવ્ય
  2. ૧ પ્રહર – ધર્મકર્તવ્ય
  3. ૧ પ્રહર – આહારપ્રયોજન
  4. ૧ પ્રહર – વિદ્યાપ્રયોજન
  5. ૨  પ્રહર – નિદ્રા
  6. ૨  પ્રહર – સંસારપ્રયોજન

            ______

            ૮ પ્રહર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s