” હળવે પુણ્યે હોય નહી હરી કથાનો જોગ “

જેનું જીવન પુણ્યશાળી હોય એને જ ભગવાનની કથા સાંભળવાનો સંજોગ મળે છે .

જેના પુણ્યો હોય એજ કથામાં બેસી શકે છે .

One thought on “સુભાષિત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s