સિસ્ટમ ટ્રે ક્લોક બદલો


હવે આપ આપની વિન્ડોસ સિસ્ટમ ટ્રે ક્લોક બદલી શકો છો .આ સોફ્ટવેરની મદદથી આપ ૧૦૦ વધુ સ્કીન બદલી શકો છો . આ સોફ્ટવેરથી આપ સિસ્ટમ ટ્રે ક્લોકમાં એલાર્મ પણ સેટ કરી શકો  છો . આ સોફ્ટવેર1.58 નું MB છે . આ સોફ્ટવેરનું નામ ataclock56 છે .

ataclock56 સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો .

Dialog Computer Alarm Clock

Computer Alarm Clock

Download Atomic Alarm Clock - Computer Alarm Clock.

Screenshot } ગુગલ