બ્લેક બોક્સ


વિમાનમાં બે બ્લેક બોક્સ મુકવામાં આવે છે . બ્લેક બોક્સ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પછી મુકવામાં આવે છે . બ્લેક બોક્સના આધારે વિમાનની છેલ્લી વાતચીત કે માહિતીનો સંગ્રહ થયેલ પુરાવા મેળવી શકાય છે . વિમાનની અંદરની તમામ પ્રવૃત્તિઓનું રેકોર્ડીંગ FDR અને CVR માં રેકોર્ડ થાય છે . વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસમાં બ્લેક બોક્સની મદદથી કારણ જાણી શકાય છે .

વિમાનના બે બ્લેક બોક્સને flight data recorder (FDR) અને Cockpit voice recorder કહેવાય છે . FDRમાં વિમાન ઉડાણ અંગેની માહિતી સ્ટોર કરે છે . જયારે CVRમાં કોકપીટમાં થયેલ વાતચીતની માહિતી સ્ટોર કરે છે . FDR અને CVR ની રચના અલગ અલગ છે અને કામગીરી પણ અલગ છે .

બ્લેક બોક્સમાં એક ચીપ મુકેલ હોય છે . આ ચીપને કોમ્પ્યુટરની મદદથી જાણી અને સમજી શકાય છે . બ્લેક બોક્સ સીલીકોન , સ્ટીલ તેમજ એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુઓમાંથી બનાવેલ હોય છે . બ્લેક બોક્સ ગમે તેટલી ઊંચાઈએથી પડવા છતાં , ઉંચા તાપમાનમાં બળવા છતાં , બરફમાં પડવા છતાં કે દરિયાના પેટાળમાં પાણીમાં પડવા છતાં અંદરના ડેટાને કોઈ અસર થતી નથી .


બ્લેક બોક્સ વધુ જાણવા માટે ક્લિક કરો