દ્રવ્યો } કાળી દ્રાક્ષ , શતાવરી , જેથી મધ , ખારેક , વાંસકપુર , આમળા , નાગરમોથ , એલચી , તમાલપત્ર , ધાણા , ચંદન , તગર , કઠ , નાગકેશર , તજ , ચોખાની ધાણી , ગોખરુ સરખા ભાગે લેવા , તેની અડધી સાકર લઇ તેનું ચૂર્ણ બનાવાનું .

અનુપાન } પાણી સાથે લેવાય .

કયા રોગ પર અસરકારક } ક્ષ્ય , પિત્ત , પ્રકોપ , પાચન માં લાભ કરે છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s