ગાંધીજીનું હિન્દીમાં ભાષણ – ૬ જૂન ૧૯૪૭

Standard

Advertisements

One response »

  1. શ્રી રુપેનભાઇ,
    જુના ઈતિહાસને ફ્ફોળીને ખુબ જ સુંદર અને
    જાણવાપ્રદ માહિતી પીરસો છો.
    ધન્યવાદ.
    ફોન આપજો. ગુગલ નેટ પર મારા કાવ્યો આવતા નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s