|| વિધ્નનાશક બાર નામ ||

Standard

સુમુખશ્રેક દંતશ્વ , કપિલો ગર્જકર્ણક |

લંબોદરશ્વ , વિકટો , વિધ્નનાશો વિનાયક ||


ધૂમકેતુ , ગણાધ્યક્ષ , ભાલચંદ્રો ગજાનન |

દ્રાદશાનિ નામાનિ નિત્ય પઠેન્તુણુયાદ્રષિ ||


વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે ત્થા |

સંગ્રામે સંકટેશ્રેવ , વિધ્ન તસ્ય નજાયતે ||

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

6 responses »

  1. मूर्ख बालक

    तुजे यदी घ और ध का फर्क समज न आतो हो तो संस्कृत शब्दों को विकृत करना छोड दे. ये भगवान के नाम है ईसके साथे खिलवाड करना अच्छी बात नहीं

    जेम्स बोण्ड

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s