|| શ્રી હનુમાન સ્તવન ||

Standard

મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં જિતેન્દ્રીયં બુદ્ધિમતા વરિષ્ઠમ્ |

વાતાત્મજં વાનરયૂથમુખ્યં શ્રીરામદૂતં શરણમ્ પ્રપધે ||

વજ્રાંગ પિંગકેશાઢયં સ્વર્ણકુણડલમણીડતમ |

નિયુદ્ધમુપસંક્રમ્પ પારાવારપરાક્રમમ્ ||

વામહસ્તે ગદાયુકતં પાશહસ્તમ કમંડલમ્ |

ર્ધ્વદક્ષીણોર્દણડમ્ હનુમન્તં વિચિનત્યેત્ ||

મર્કટેશ્મ મહોત્સાહં સર્વશત્રુહરં પરમ્ |

શત્રુ સંહાર માં રક્ષ શ્રીમન્નાપદમુધ્વરમ્ ||

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

2 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s