દ્રવ્યો } સફેદ કાથો ૪૦ ગ્રામ , બકુલની છાલ ૨૦ ગ્રામ , તજ ૧૦ ગ્રામ , હીરાદખ્ણ ૨૦ ગ્રામ , જાયફળ ૧૦ ગ્રામ .

અનુપાન } પાણી સાથે લેવાય .

કયા રોગ પર અસરકારક } અતિસારમાં ઉપયોગી છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s