• સાગરથી મોટું સત્ય છે
  • સાકરથી મીઠો પ્રેમ છે
  • ઝેરથી કડવો ક્રોધ છે
  • ઘાસથી તુચ્છ માગણ છે
  • પવનથી ઝડપી મન છે
  • લોખંડથી કઠણ કંજૂસ છે

શ્રીમદ રાજચંદ્ર ના પુસ્તકમાંથી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s