યૌવન ચૂર્ણ


દ્રવ્યો } હરડે , બહેડાં , આમળાં , તજ , જેઠી મધ , મહુડાના ફૂલ . આ બધા એક એક ગ્રામ લઇ ચૂર્ણ કરવું

અનુપાન } એક ચમચી મધ અને અડધી ચમચી ઘી સાથે લેવાય.

ક્યારોગ પર અસરકારક } હરસ , ભગંદર , ડાયાબિટીસ , આંખના રોગ પર અસરકારક