વિશ્વના પ્રસિદ્ધ અખાત


  1. મેક્સિકોનો અખાત
  2. ઉમાનનો અખાત
  3. ખંભાતનો અખાત
  4. થાઈલેન્ડનો અખાત
  5. ઈરાનનો અખાત
  6. અલાસ્કાનો અખાત
  7. ગિનીનો અખાત
Advertisements