ચોથા ઓલિમ્પિક રમતોત્સવની જાણકારી


ચોથા ઓલિમ્પિક રમતોત્સવની જાણકારી

$ વર્ષ : ઈ .સ ૧૯૦૮  ( ૨૭ એપ્રિલ થી ૩૧ ઓક્ટોબર )
$ દેશ : લંડન
$ રમતો : ૧૦૪
$ સામેલ દેશ : ૨૨
$ ખેલાડીઓ : ૨૦૩૫
$ ભારતનું સ્થાન : ભારતે ભાગ  લીધો ન હતો

Advertisements