વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના


ઈ.સ ૧૯૩૭

  • પ્રથમ ટીવી બજારમાં આવ્યું.
  • બર્માને અલગ રાષ્ટ્ર જાહેર કરાયું.
  • ઓહિયો નદીમાં પુર આવ્યું.
  • અમેરિકામાં ગોલ્ડન ગ્રેટ બ્રીજ બની તૈયાર થયો.
Advertisements