1. દુધને પચાવવામાં રેનિન એન્ઝાઇમ મદદ કરે છે.
  2. સૂર્યમાં સૌથી વધુ હાઇડ્રોજન વાયુ હોય છે.
  3. માનવશરીરમાં હાઇડ્રોજન તત્વના પરમાણુઓ સૌથી વધુ હોય છે.
  4. B 12 ને કોબાલ્ટ કહેવાય છે.
  5. પૃથ્વીની નજીક તારો સુર્ય છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s