નોલેજ બેંક


  1. દુધને પચાવવામાં રેનિન એન્ઝાઇમ મદદ કરે છે.
  2. સૂર્યમાં સૌથી વધુ હાઇડ્રોજન વાયુ હોય છે.
  3. માનવશરીરમાં હાઇડ્રોજન તત્વના પરમાણુઓ સૌથી વધુ હોય છે.
  4. B 12 ને કોબાલ્ટ કહેવાય છે.
  5. પૃથ્વીની નજીક તારો સુર્ય છે.
Advertisements