વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના


ઈ.સ ૧૯૩૬

  • બી.બી.સી પર બોલતા ચિત્રો શરુ થયા .
  • મુનશી  પ્રેમચંદનું મૃત્યુ થયું.
  • ઈટલીમાં મુશોલીનીએ બેન્કોનું રાષ્ટ્રીય કરણ કર્યું.
  • જર્મનીમાં સૌ પ્રથમ વોલ્ક્સ્વેગન કાર બજારમાં આવી.