ભારતીય મહિલા સ્વાતંત્ર સેનાનીઓ


  1. સરલાદેવી સારાભાઇ
  2. હંસાબેન મહેતા
  3. લીલાવતીબેન દેસાઈ
  4. જ્યોત્સનાબેન શુક્લા
  5. મૃદુલાબેન સારાભાઇ
  6. રંજનબેન દલાલ
  7. વિદ્યાબેન નીલકંઠ
  8. મણીબેન પટેલ
  9. ઇન્દુમતીબેન સેઠ
  10. પદ્માબેન ઠાકોર