અરેબીક – રોમન અંકો


1 – I

2 – II

3 – III

4 – IV

5 – V

6 – VI

7-  VII

8 – VIII

9 – IX

10 – X

Advertisements