માનસિક યજ્ઞ


પ્રાતઃકાળમાં હું યજ્ઞ કરું  છુ . આહુતિ આપું છું . આ ભાવના કરવાની .

અવિદ્યા જુહોમિ સ્વાહા

મમતા જુહોમિ સ્વાહા

રાગં જુહોમિ સ્વાહા

દ્રેષ્મ જોહોમિ સ્વાહા

અભીનિવેશ્મ જુહોમિ સ્વાહા

અવિદ્યા , મમતા , રાગ , દ્રેષ  અને અભિનિવેશ ( મુત્યુમ્ય ) આ પાંચની આહુતિ આપવાની .

કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને |

પ્રણત કલેશનાશય ગોવિંદાય નમોનમ ||

Advertisements