દ્રવ્યો } કાયફળ , કચૂરો , નાગરમોથ , કડુ , પુષ્કરમૂળ , કાકડાશિંગ સરખા ભાગે લેવાનું.

અનુપાન } આદુના રસ અથવા મધ સાથે લેવાય.

કયા રોગ પર અસરકારક } તાવ ,ખાંસી , અરુચિ , ઉલટી , ક્ષ્ય ,ગળાના રોગમાં અસરકારક છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s