જ્ઞાનશક્તિસમારૂઢ: તત્વમાલાવિભૂષિત: |

ભક્તિમુક્તિપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ ||


જ્ઞાનથી શક્તિમાં દ્રઢ થયેલા , તત્વરૂપી માળાથી સુશોભિત અને સમૃદ્ધિ તથા મોક્ષના દાતા એવા તે ગુરુને પ્રણામ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s