ચોથો અધ્યાય

  1. દયા અને મમતા વિનાના ધર્મ, વિદ્યાહીન ગુરુ, સદાય ક્રોધ કરનાર પત્ની અને પ્રેમ વિનાના સગાવ્હાલા આ ચારનો જલ્દીમાં જલ્દી ત્યાગ કરવામાં જ ભલાઈ છે.
  2. રખડપટ્ટી કરવાથી મનુષ્ય અને બંધાઈ જવાથી ઘોડો વહેલો વૃદ્ધ થઇ જાય છે. સંભોગ ન કરવાથી સ્ત્રી વહેલી વૃદ્ધ થાય છે જ્યારે વસ્ત્રોને તડકામાં સૂકવવાથી જલ્દી ફાટી જાય છે.
  3. સમય અને સંજોગ કેવાં છે ? મિત્રો કેવાં છે ? સ્થળ કેવું છે ? આવક જાવક કેટલી છે ? હું પોતે કોણ ? મારું સામર્થ્ય કેટલું છે ? સમજદાર વ્યક્તિઓએ આ છ બાબતોનું મનન કરવું જોઈએ.
  4. જન્મ દેનાર પિતા, યજ્ઞોપવીત કરાવનાર ગુરુ, વિદ્યાદાન કરનાર શિક્ષક, અન્નદાતા અને ભયથી મુક્ત રાખનાર આ પાંચે વ્યક્તિ પિતા સમાન ગણાય છે.
  5. રાજાની પત્ની, ગુરુની પત્ની, મિત્રની પત્ની, પત્નીની માતા અને પોતાની માતા આ પાંચે સ્ત્રીઓ માતા છે.
  6. બ્રામ્હણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય આ ત્રણે દ્વિજાતિના દેવ અગ્નિ છે. મુનિઓના દેવ તેમના હ્રદયમાં વાસ કરે છે. મૂર્ખ લોકોના ઈશ્વર મૂર્તિમાં વાસ કરે છે. સમ દ્રષ્ટીવાળા લોકોના ઈશ્વર બધે વાસ કરે છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s