1. ભારતમાં શ્રી હરિકોટા શહેરને અવકાશીનગર તરીકે જાણીતું છે.
  2. ભારતમાં ઉત્તર પ્રદેશ એકર દીઠ ઘઉંનું મહત્તમ પાક મેળવે છે.
  3. બિહારમાં સદા બહાર જંગલો આવેલાં છે.
  4. હિમાલય જળકૃત ખડકનું  ઉદાહરણ છે
  5. પાણી નું ઘન સ્વરૂપ બરફ છે.
Advertisements

2 thoughts on “નોલેજ બેંક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s