ચોથો અધ્યાય

  1. આયુષ્ય, કર્મ, ધન, વિજ્ઞાન, મૃત્યુ આ પાંચે બાબતો માતાનાં ગર્ભમાં જીવ જયારે હોય છે ત્યારે જ નક્કી થઇ જાય છે.
  2. સંસારમાં મોટેભાગે મિત્રો, પુત્ર, બાંધવો સાધુ સંતોથી દૂર રહે છે, પરંતુ જેઓ એમનો સત્સંગ કરે છે તેમને લીધે કુળ પવિત્ર થઇ જાય છે.
  3. જેમ માછલી વાંરવાર પોતાના બાળકોને જોઈને, કાચબો પોતાના સંતાનોનું ધ્યાન રાખીને અને પક્ષીઓ પોતાના બચ્ચાને સ્પર્શ કરીને ભરણપોષણ કરે છે તેવી જ રીતે સજ્જન પુરુષો નો સંગ બધી રીતે મનુષ્યોનુ ભરણપોષણ કરે છે.
  4. જ્યાં સુધી શરીર સ્વસ્થ હોય ત્યાં સુધી જ મૃત્યુ દૂર રહે છે એટલે ત્યારે જ આત્માનું કલ્યાણ કરી લેવું જરૂરી છે.યમરાજ તો ગમે ત્યારે આવીને ઉભા રહેશે ત્યારે શું કરશો ?
  5. વિદ્યા કામધેનું સમાન છે. તે ગમે તે ખરાબ સમયમાં પણ ફળ આપે છે. પ્રવાસમાં તે માતાની જેમ રક્ષણ કરે અને ગુપ્ત ધન પણ ગણાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s