બીજો ઓલિમ્પિક રમતોત્સવ


$ વર્ષ : ઈ .સ ૧૯૦૦  ( ૨૦ મે થી ૨૮ ઓક્ટોમ્બર )
$ દેશ : પેરીસ
$ રમતો : ૬૦
$ સામેલ દેશ : ૨૨
$ ખેલાડીઓ : ૧૩૩૦
$ ભારતનું સ્થાન : બે રજત ચંદ્રક મેળવ્યા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s