વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના


ઇ.સ. ૧૯૨૨

  1. ટોકિયોમાં ભૂકંપથી લાખો લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
  2. તુર્કીને ગણતંત્ર રાષ્ટ્ર જાહેર થયું.
  3. ભારતમાં પ્લેગના રોગથી લાખો લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
  4. ઈરાનમાં ભૂકંપથી હજારો લોકો મૃત્યુ પામ્યા .