પ્રથમ ઓલિમ્પિક રમતોત્સવ

$ વર્ષ : ઈ .સ ૧૮૯૬ (  ૪ થી ૧૫ એપ્રિલ )
$ દેશ : એથેન્સ
$ રમતો : ૪૨
$ સામેલ દેશ : ૧૩
$ ખેલાડીઓ : ૩૧૧પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s