ઓલિમ્પિક રમતોત્સવની જાણકારી


પ્રથમ ઓલિમ્પિક રમતોત્સવ

$ વર્ષ : ઈ .સ ૧૮૯૬ (  ૪ થી ૧૫ એપ્રિલ )
$ દેશ : એથેન્સ
$ રમતો : ૪૨
$ સામેલ દેશ : ૧૩
$ ખેલાડીઓ : ૩૧૧