વિદુરનીતિ


વિદુરનીતિ મુજબ

ધર્મની રક્ષા સત્યથી થાય,

અભ્યાસથી વિદ્યાનું રક્ષણ થાય,

શરીરને બરાબર ચોળીને નાહવાથી રૂપનું રક્ષણ થાય,

સદવર્તનથી ફળનું રક્ષણ થાય છે,

કાયમ ધ્યાન રાખવાથી અનાજ નું રક્ષણ થાય છે.