ચાણક્ય નીતિ

Standard

ત્રીજો અધ્યાય

૧-કયા કુળમાં દોષ નથી?, રોગ થી કોણ પીડાતું નથી?, મુશ્કેલીઓનો સામનો કોને કરવો પડતો નથી?, સદાય સુખી કોણ રહે છે ?

૨- મનુષ્યના આચરણઠ તેના કુળની, તેની બોલીથી તેના પ્રદેશની, તેના આદરથી પ્રેમની અને શરીર જોઈને તેના ખોરાકની જાણ થાય છે.

૩- કન્યાના લગ્ન સારા કુળમાં કરવા જોઈએ, પુત્રને માન-સન્માન મળે તેવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. મિત્રને સારા કાર્યમાં અને દુશ્મનને વ્યસન માં લગાવી દેવા જોઈએ.

૪- દુષ્ટ વ્યક્તિ અને સાપમાંથી કોણ સારું ? સાપ વધુ સારો, કેમકે તેને પરેશાન કરીએ તો જ ડંખ મારે જયારે દુષ્ટ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે ડંખ મારે.

૫- રાજાએ સારા કુળના લોકોને જ સાથે રાખવા જોઈએ , કેમકે તેઓ રાજાની પ્રગતી અને પતન બંને માં સાથ છોડતાં નથી.

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s