૬- ભલે કોઈ માણસ શાસ્ત્ર સમજે, દેવોની પૂજા કરે , સારા કર્મ કરે તોપણ બ્રહમ અને આત્મા એક જ છે ,આવા જ્ઞાન વિના અનેક  બ્રહમા થઈ જાય તેટલાં કાળે પણ તેની મુક્તિ થતી નથી.

૭ – કારણકે ધનથી અમર થવાની આશા નથી એવું કહેનાર વેદ જ સાફ કહે છે કે, ‘કર્મ એ મુક્તિનું કારણ નથી .’

૮- જ્ઞાન મેળવવા ઉપાય માટે વિદ્વાન માણસે બાહ્ય વિષયોનાં સુખની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી, સદ ગુરુદેવ ને શરણે જઈ એમના ઉપદેશને યોગ્ય સમજીને મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો .

૯- સત્ય આત્મજ્ઞાન પર શ્રદ્ધા રાખી યોગમાર્ગે જઈને, સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબેલાં આત્માનો પોતે જ ઉદ્ધાર કરવો.

૧૦- આત્મજ્ઞાન અભ્યાસમાં તત્પર ધીર વિદ્વાનોએ સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરી સંસારરૂપી બંધનથી છુટવા માટે પ્રયત્ન કરવા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s