// //

ઘણી બધી વેબસાઈટ કે બ્લોગ પરનાં ફોન્ટ ઘણાં નાનાં હોય છે. જે વાંચવામાં તકલીફ પડતી હોય તો હવે તે સરળ છે. કોઈ પણ વેબસાઈટ કે બ્લોગ નાં ફોન્ટ વધારવા માટે તમારાં keyboard માં કંટ્રોલ કી (ctrl key) ને દબાવી રાખી અને માઉસનાં સ્કોલ બટન (જે વચ્ચે હોય છે ) તેને ઉપર નીચે કરવાથી font વધ ઘટ થાય છે તે અજમાવી જુઓં.

પહેલાં

FREE SMS

હવે રોજ એક sms થી જ્ઞાન મેળવો એકદમ ફ્રી મારા નવા sms ગ્રુપ મા જોડવો તે માટે આટલું જ કરવાનું અને રોજ નવા જ્ઞાન થી તમારા જ્ઞાનનો વધારો કરો .એક sms કરો નીચે મુજબ , JOIN rupenpatel send to 9870807070. અથવા જો આપ ગુગલ,જી મેઈલ અથવા ઓર્કુટ નું એકાઉન્ટ ધરાવતા હોય, તો આપ નીચે સબક્રાઇબ લીંક પર ક્લીક કરી ને, “ફ્રી” માં SMS ગૄપ નાં સભ્ય બની શકો છો, નીચે સબક્રાઇબ ઉપ્પર ક્લીક કરીને માત્ર આપનો મોબાઇલ વેરીફાઇ કરાવો. http://labs.google.co.in/smschannels/subscribe/rupenpatel
પછી

FREE SMS

હવે રોજ એક sms થી જ્ઞાન મેળવો એકદમ ફ્રી મારા નવા sms ગ્રુપ મા જોડવો તે માટે આટલું જ કરવાનું અને રોજ નવા જ્ઞાન થી તમારા જ્ઞાનનો વધારો કરો .એક sms કરો નીચે મુજબ , JOIN rupenpatel send to 9870807070. અથવા જો આપ ગુગલ,જી મેઈલ અથવા ઓર્કુટ નું એકાઉન્ટ ધરાવતા હોય, તો આપ નીચે સબક્રાઇબ લીંક પર ક્લીક કરી ને, “ફ્રી” માં SMS ગૄપ નાં સભ્ય બની શકો છો, નીચે સબક્રાઇબ ઉપ્પર ક્લીક કરીને માત્ર આપનો મોબાઇલ વેરીફાઇ કરાવો. http://labs.google.co.in/smschannels/subscribe/rupenpatel


Latest WP.com News

New Theme: Dark Wood
Go against the grain with “Dark Wood,” an eye-catching and playful theme. Bright colors and whimsical icons fuse with dark to …

Set Your Blog’s Timezone by City
One of my favorite things about working on WordPress.com is that improvements get made and pushed out as soon as they’re tested and …

Time to Spring Forward
Ah, spring, when a young person’s fancy turns to … blogging. And time changes. (Maybe baseball too, if that’s your thin …

OMG WordPress BBQ at SxSW
This weekend, thousands of WordPress users and fans (including many hosted here on WordPress.com) are among the people attending the Sout …

New Theme: Titan
Titan is a fantastic theme, now available on WordPress.com. It’s a highly readable, clean theme, with lots of options: four widget …

Rub-a-Dub-Dub in the PubSubHubbub
From the tongue twisting name department we welcome PubSubHubbub, or as some people have shortened it to: PuSH. Like rssCloud, PuSH is a …

Advertisements

One thought on “બ્લોગ પોસ્ટ નાં ફોન્ટ સાઇજ વધારો કે ઘટાડો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s