વિદુરનીતિ મુજબ આ ૧૦ વ્યક્તિઓને ધર્મ નો ઉપદેશ ના આપવો

  1. જેને દારૂનો નશો ચડ્યો હોય
  2. અસાવધ થઈને તંદ્રા માં બેસે.
  3. થાકી ગયેલા માણસને.
  4. ભૂખ્યા માણસને.
  5. ક્રોધે ભરાયેલા .
  6. લોભીયા માણસને
  7. બીકણ ડરેલા માણસને
  8. બહુ ઉતાવળિયા માણસને
  9. અજ્ઞાની માણસને
  10. નાસ્તિક માણસને

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s