ગ્રહ સૂર્યથી અંતર (કિ.મી) વિષુવવૃતીય વ્યાસ

(કિ .મી)

ઉપગ્રહ સુર્યની આસપાસ ફરતા લાગતો સમય
બુધ ૫,૭૯,૦૯,૧૦૦ ૪૮૪૯.૬ ૮૭.૯૬૯ દિવસ
શુક્ર ૧૦,૮૨,૦૮,૯૦૦ ૧૨૦૩૨ ૨૨૪.૭૦૧ દિવસ
પૃથ્વી ૧૪,૯૫,૯૯,૯૦૦ ૧૨૭૩૯ ૩૬૫.૨૫૬ દિવસ
મંગળ ૨૨,૭૯,૪૦,૫૦૦ ૬૭૫૫ ૧.૮૮ વર્ષ
ગુરુ ૭૩,૮૩,૩૩,૦૦૦ ૧,૪૨,૭૪૫ ૧૬ ૧૧.૮૬ વર્ષ
શનિ ૧,૪૨,૬૯,૭૮,૦૦૦ ૧,૨૦,૭૯૭ ૧૭ ૨૯.૪૬ વર્ષ
યુરેનસ ૨.૮૭,૦૯,૯૧,૦૦૦ ૫૨,૦૯૬ ૨૧ ૮૪.૦ વર્ષ
નેપ્ચુન ૪,૪૯,૭૦,૭૦,૦૦૦ ૪૯,૦૦૦ ૧૬૫ વર્ષ
પ્લુટો ૫,૯૧,૩૫,૧૦,૦૦૦ ૩૦૪૦ ૨૪૭.૭ વર્ષ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s