દ્રવ્યો } ઇન્દ્રજવ, સુંઠ, નાગરમોથ ,બીલી ,ધાણા, વાળો આ ઔસધો સરખા ભાગે લેવા.

અનુપાન }  પાણી સાથે લેવો.

કયા રોગ પર અસર કરે } અતિસાર માં રાહત થાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s