ૐ ભૂર્ભુવ:સ્વ: તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન: પ્રચોદયાત્ ||

Gayatri Wallpaper

એ પરમાત્માનું આદિ નામ છેઓ (શ્રેષ્ઠ છે)

ભૂર્જે સર્વે પ્રાણીઓને જીવિત રાખે છે.

ભુવ: જે પોતાના ભક્તનાં સર્વ દુ:ખો દૂર કરે છે.

સ્વ:જે સર્વ જગતને ગતિ આપે છે. (ચલાવે છે)

તત્તે. (ભગવાન ભાસ્કર )

સવિતુર્સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરનાર.

તુરેણ્યમ્અત્યંત આનંદદાયક

ભર્ગોતેજ (પ્રકાશ)

દેવસ્યદેવનું.

ધીમહિઅમે ધ્યાન ધરીએ છીએ.

ધિયોબુદ્ધિને.

યોજે

ન:અમારી

પ્રચોદયાત્પ્રેરણા કરે.

ભાવાર્થ * જે સર્વ પ્રાણીઓનું જીવન છે. જે પોતાના દરેક ભક્તોનો સર્વ દુ:ખોનું નિવારણ કરનાર અને જે સમસ્ત જગતને ઉત્પન્ન કરનાર તેમજ ચલાવવનાર છે. તે ભગવાન સૂર્ય નારાયણના અત્યંત આનંદદાયક તેજ (પ્રકાશ) નું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ અને એવા ભગવાન સવિતાદેવ અમારી બુદ્ધિમાં પ્રેરણા કરોઆભાર ઃ કાંતિભાઇ કરસાળા ,જેતપુર


શ્રી ગાયત્રી વિશે વધુ જાણવા ક્લિક કરો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s