ગુજરાતીમાં લખવામાં તકલીફ  છે
તમારી તકલીફ દુર કરવાની લીંક

http://www.vishalon.net/Download.અસ્પ્ક્ષ
http://ccat.sas.upenn.edu/plc/gujarati/
http://dhavalshah.com/Write%20in%20Gujarati.htm
http://www.vishalon.net/VideoTutorial/EnableLanguageToolbarinWindows/tabid/231/Default.અસ્પ્ક્ષ
http://utopianvision.co.uk/gujarati/write/

6 thoughts on “ગુજરાતીમાં લખવામાં તકલીફ છે ?

  1. ગુજરાતી માં લખવા માટે મેં ઘણી જગ્યાએ મથામણ કરી પણ જે પૂરી અને શ્રેષ્ઠ માહિતી મને જોઈતી હતી એ ના મળી એટલે બધી માહિતી ને સમાવી ને સૌથી શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન મળી રહે એવી માહિતી બધાને આ સાઈટ પર મળી રહેશે. http://netcomworld.blogspot.in/p/installation.html

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s