દ્રવ્યો : ઇન્દ્રવરણાના મૂળ,રવેંચી ,જવખાર,તજ ,તમાલપત્ર ,એલચી ,રસસિંદુર ,હરડે અને ભારંગી બધા ઔષધો સરખા વજને લઇ વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું. તેમાં ચૂર્ણ ૧૦૦ ગ્રામ હોય   તો પાંચ ગ્રામ અબ્રક ભસ્મ અને પાંચ ગ્રામ તામ્ર ભસ્મ મેળવવી.

અનુપાન : દૂધ સાથે લેવું.

કયા રોગ પર  અસર કરે : માથામાં ભરાયેલું પાણી શોષી લે છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s