તમારે સોલર પાવર usb  charger બનાવું  હોય તો તેની લીંક

http://www.wonderhowto.com/how-to/video/how-to-build-a-solar-powered-usb-charger-78846/

તમારા usb device  ને ચાર્જ કરવા માટે કેટલીક ચિપ ને સોલર પાવર ગાર્ડેન  લાઈટ માં transfom કરો ,આના માટે ની માહિતી માટે વિડિઓ માં બતવ્યા મુજબ કરો અને પછી કમાલ થશે તેજોવો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s